زلزله بیکاری ...رتبه اول بیکاری در کشور به استان کرمانشاه اختصاص دارد.